چگونگی محاسبه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی

میزان مصرف(مترمکعب): * تعداد واحد: * نوع اقلیم : * ظرفیت : *
تاریخ قرائت قبلی yymmdd :
(به عنوان مثال 970106)
* تاریخ قرائت فعلی yymmdd :
(به عنوان مثال 970326)
* شماره شناسايي : *

     

© مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران