چگونگی محاسبه گازبهای مشترکین خانگی گاز طبیعی

میزان مصرف(مترمکعب): * تعداد واحد: * نوع اقلیم : *
تاریخ قرائت قبلی yymmdd :
(به عنوان مثال 940106)
* تاریخ قرائت فعلی yymmdd :
(به عنوان مثال 940326)
* شماره شناسايي : *
     
     
     

© امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران